ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

Email *
* Email นี้มีผู้ใช่งานเเล้ว
Password *
* กรุณาระบุ Password ให้ถูกต้อง
Re-password *
* กรุณาระบุ Password ให้ถูกต้อง
เพศ *
ชาย หญิง
ชื่อ-นามสกุล *
กรุณาระบุชื่อ - นามสกุล
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ *
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก *
กรุณาระบุเบอร์เลขที่ของที่อยู่
กรุณาระบุซอยของที่อยู่
กรุณาระบุถนนของที่อยู่ กรุณาระบุตำบล/แขวงของที่อยู่
กรุณาระบุอำเภอ/เขตของที่อยู่ จังหวัด กรุณาระบุจังหวัดของที่อยู่
กรุณาระบุรหัสไปร๋ณีย์ของที่อยู่
วัน/เดือน/ปีเกิด *
กรุณาระบุวัน/เดือน/ปีเกิด ให้ถูกต้อง
เลขที่บัตรประชาชน/Passport Number *
เลขประจำตัวประชาชน * :
กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน
Passport Number * :
กรุณาระบุPassport Number
อาชีพ *
1 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
2 นักวิชาการ นักวิจัย และกรรมการสถานศึกษา
3 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระบุมหาวิทยาลัย :
ปีที่ : กรุณาระบุมหาวิทยาลัย
4 ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โปรดระบุอาชีพ : กรุณาระบุอาชีพ
** ถ้าคุณตอบข้อ 1 หรือ 2 กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 / ถ้าคุณตอบข้อ 3 หรือ 4 กรุณาข้ามไปส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสายอาชีพ

ตำแหน่งในสายงานการศึกษาของคุณ
ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่
รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระบุ : กรุณาระบุกลุ่มสาระ
ครู อันดับ : วิทยฐานะ : กรุณาระบุอันดับและวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการ / นักวิจัย
อาจารย์มหาวิทยาลัย
กรรมการสถานศึกษา
อื่น ๆ ระบุ : กรุณาระบุตำแหน่งในสายงาน
สังกัดหน่วยงานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตชด
ระดับชั้นเรียนที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง (สามารถเลือกได้ มากกว่า 1)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ ระบุ :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการบริหาร
ปฐมวัย
ที่ทำงาน (สำหรับผู้ลงทะเบียนประชุมนานาชาติ ข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการออกใบเสร็จ)
โรงเรียน    วิทยาลัย    มหาวิทยาลัย    สพม.    สพป.    อื่น ๆ ระบุ :
จังหวัด

ส่วนที่ 3 รับข้อมูลข่าวสาร

คุณสะดวกรับข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1)
อีเมล์ :
กรุณาระบุอีเมล์ สำหรับรับข่าวสาร
ไปรษณีย์
คุณรับทราบข้อตกลงแล้ว
รับทราบข้อตกลง