ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

อีเมล์ เข้าใช้งาน *
* Email นี้อยู่ในรบบสมาชิกแล้ว
หมายเหตุ* : กรุณากรอก E-mail ที่ท่านใช้งานจริงเพราะ E-mail ของท่านจะถูกใช้เป็น Username เพื่อ Sign in ใน educathai.com [Please use your current E-mail for Creating your Educa’s Account as your Username]
รหัสผ่าน *
* กรุณาระบุ Password ให้ถูกต้อง
ยืนยันรหัสผ่าน *
* กรุณาระบุ Password ให้ถูกต้อง
เพศ *
คำนำหน้าชื่อ *
กรุณาระบุชื่อ - นามสกุล
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ *
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก *
กรุณาระบุเบอร์เลขที่ของที่อยู่
กรุณาระบุซอยของที่อยู่
กรุณาระบุถนนของที่อยู่ กรุณาระบุตำบล/แขวงของที่อยู่
กรุณาระบุอำเภอ/เขตของที่อยู่
กรุณาระบุรหัสไปร๋ณีย์ของที่อยู่
วัน/เดือน/ปีเกิด *
กรุณาระบุวัน/เดือน/ปีเกิด ให้ถูกต้อง
เลขที่บัตรประชาชน *
เลขประชำตัวประชาชน อยู่ในรบบสมาชิกแล้วกรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน
Passport Number อยู่ในรบบสมาชิกแล้วกรุณาระบุPassport Number
อาชีพ *


ปีที่ : กรุณาระบุมหาวิทยาลัย
กรุณาระบุอาชีพ
** ถ้าคุณตอบข้อ 1 หรือ 2 กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 / ถ้าคุณตอบข้อ 3 หรือ 4 กรุณาข้ามไปส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสายอาชีพ

ตำแหน่งในสายงานการศึกษาของคุณกรุณาระบุกลุ่มสาระ
วิทยฐานะ : กรุณาระบุอันดับและวิทยฐานะ
กรุณาระบุตำแหน่งในสายงาน
สังกัดหน่วยงานการศึกษา
กรุณาระบุประเภทโรงเรียน


ระดับชั้นเรียนที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง (สามารถเลือกได้ มากกว่า 1)ที่ทำงาน (สำหรับผู้ลงทะเบียนประชุมนานาชาติ ข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการออกใบเสร็จ)

ส่วนที่ 3 รับข้อมูลข่าวสาร

คุณสะดวกรับข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1)
กรุณาระบุอีเมล์ สำหรับรับข่าวสาร
คุณรับทราบข้อตกลงแล้ว
หมายเหตุ* : เมื่อท่านกด Submit กรุณาเช็ค E-mail ของท่านในอีเมลขาเข้าและอีเมลขยะเพื่อรับ Password ในการ Sign in ใน Educathai.com [Please check in your mailbox both inbox and junk mail to find your password for signing in Educathai.com within ……. mins]