Video

STEM กับการเตรียมพลเมือง และพลโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทำอย่างไร (EDUCA Zoom EP.01.1)

 10 months ago 786

STEM กับการเตรียมพลเมือง และพลโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทำอย่างไร เมื่อการจัดการเรียนการสอน STEM ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs นำ SDGs มาเป็น Theme ในการจัดการเรียนการสอน ทุกเรื่องสามารถทำได้ แม้แต่โรคติดเชื้อ โควิด 19 หน้ากากอนามัย ก็สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ได้ โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


TAG: #STEM #ทักษะในศตวรรษที่21 #การพัฒนาที่ยั่งยืน #EDUCAZoom