EDUCA

   
 

Workshops

ตัวกรอง
วันที่อบรม
เลือกวัน
16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62

ศาสตร์การสอน

ระดับชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สร้างห้องเรียนแสนสุข ด้วยการสื่อสารอย่างสันติ
18 ต.ค. 62  15.30-17.00
โรคซึมเศร้าและแนวทางป้องกัน
16 ต.ค. 62  13.30-17.00
Coaching & Mentoring
16 ต.ค. 62  9.00-12.30
เด็กสมาธิสั้นและแนวทางช่วยเหลือ
18 ต.ค. 62  9.00-12.30
The Power of Growth Mindset for Learning Community (บรรยายเป็นภาษาไทย/Conducted in Thai)
18 ต.ค. 62  11.00-12.30
Innovation Studio: นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
17 ต.ค. 62  11.00-12.30
เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กวัยเรียน
17 ต.ค. 62  13.30-17.00
กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR
17 ต.ค. 62  9.00-12.30
สร้างห้องเรียนแห่งอนาคตด้วย Problem Based Learning และ Makerspace
17 ต.ค. 62  9.00-10.30
ของเล่นวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
18 ต.ค. 62  11.00-12.30
วิศวะ&วิทยา บูรณาการ
18 ต.ค. 62  13.30-17.00
ห้องเรียนแห่งอนาคต (Interactive Classroom)
18 ต.ค. 62  15.30-17.00
Learning Analytics: สารสนเทศสร้างสรรค์ห้องเรียน
18 ต.ค. 62  13.30-17.00
Teacher Ed Forum
18 ต.ค. 62  13.30-17.00
CO-5STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้อย่างไร
18 ต.ค. 62  11.00-12.30
7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสำหรับนักการศึกษา
17 ต.ค. 62  15.30-17.00
ICT สำหรับครูไทยในยุคการศึกษา 4.0
17 ต.ค. 62  15.30-17.00
Creative x Critical (บรรยายเป็นภาษาไทย/Conducted in Thai)
17 ต.ค. 62  15.30-17.00
Active Learning สำหรับครูในยุคการศึกษา 4.0
17 ต.ค. 62  13.30-15.00
การป้องกันการรังแกในโรงเรียน
17 ต.ค. 62  13.30-17.00
บูรณาการการสอนคิด : ผสานมิติไทย-ตะวันตก
17 ต.ค. 62  13.30-15.00
สีสันพลิกผันเด็กซน เสริมสร้างสมาธิ
17 ต.ค. 62  11.00-12.30
สมรรถนะครูที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียนในอนาคต
17 ต.ค. 62  11.00-12.30
รักในวัยเรียน
17 ต.ค. 62  9.00-12.30
สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกในยุค 4.0 Creativity-Based Learning
16 ต.ค. 62  9.00-10.30
แก่นแท้วิชาครู
17 ต.ค. 62  11.00-12.30
เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา...พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร?
18 ต.ค. 62  11.00-12.30
สร้างห้องเรียนมีชีวิต ด้วยวัฒนธรรมชั้นเรียน (Classroom Culture)
18 ต.ค. 62  15.30-17.00
ถามอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดปัญญา
16 ต.ค. 62  13.30-17.00
ปรับภูมิทัศน์การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัลบนมือถือ
16 ต.ค. 62  13.30-15.00
จิตตปัญญาในกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
16 ต.ค. 62  13.30-15.00
ซูเปอร์ฮีโร่แบบไหน คือความเป็นครูในแบบของคุณ
18 ต.ค. 62  15.30-17.00
จากแนวคิด Active Learning สู่การพัฒนา Active citizen
16 ต.ค. 62  11.00-12.30
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน
18 ต.ค. 62  15.30-17.00
การใช้ PLC เพื่อพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน
16 ต.ค. 62  11.00-12.30
สร้างสื่อการสอน: ภูมิศาสตร์
16 ต.ค. 62  11.00-12.30
นวัตกรยุคดิจิทัล
16 ต.ค. 62  9.00-10.30
การประเมินทักษะการคิด
16 ต.ค. 62  9.00-10.30
GPAS 5 Steps สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
16 ต.ค. 62  9.00-10.30
SLC Plenary Session A
17 ต.ค. 62  9.00-12.30
No Results Found

16 - 18 ตุลาคม 2562

งานมหกรรมทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ครั้งที่ 12

อิมแพค ฟอรั่ม
อิมแพค เมืองทองธานี

Diamond Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Organized By

ตัวกรอง
วันที่อบรม
เลือกวัน
16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62

ศาสตร์การสอน

ระดับชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

;