WORKSHOP

สมรรถนะครูที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียนในอนาคต
สมรรถนะครูที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียนในอนาคต

 17 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 206 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
รศ. ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้

สมรรถนะครูที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียนในอนาคต

สมรรถนะครูที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียนในอนาคต ณ เวลาที่บริบทของการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างพลิกผัน ภายใต้สภาวะที่สังคมมีความซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตสูงมาก โดยผลการศึกษาเพื่อพยากรณ์การศึกษาในปี ค.ศ.2060 พบว่า ชั้นเรียนในปี 2060 หรืออาจเร็วกว่านั้น ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงความรู้ได้จากการสืบค้นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ทาง internet ได้อย่างถ้วนทั่ว ชั้นเรียนจะเปลี่ยนจากสถานที่เพื่อรองรับการถ่ายทอดความรู้เป็นสถานที่เพื่อจุดประกายให้เกิดการค้นพบและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน (discovery and creative classroom) ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่เปิดกว้างด้วยเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย (diversify pathway) โดยเป็นชั้นเรียนที่ให้คุณค่ากับกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการวัดผลประเมินผลหลังเรียน ดังนี้สมรรถนะครูย่อมต้องมีชุดของทักษะ (skill set) ที่ต่างไปจากเดิม อาทิ  1) ทักษะการชี้แนะพาทำเชิงปฏิบัติในลักษณะ Coach ที่ทำให้ผู้เรียนได้ครบทั้งเนื้อหา ทักษะและแรงบันดาลใจ 2) ทักษะการให้คำปรึกษา เป็น Mentor ที่เข้าใจ เข้าถึงผู้เรียนอย่างกลมกลืน 3) ทักษะการสร้างแรงดึงดูดให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยความหลงใหล (passion) 4) ทักษะในเชิงศิลปะของครูในการแสดงออก (performance) รวมถึงการถ่ายทอดที่ดึงดูดผู้เรียนได้ (attractive) และ 5) ทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย (learning designer) สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสมรรถนะที่ครูปัจจุบันต้องปรับและเพิ่มเติมให้ครบเครื่อง (re-skill, up-skill, multi-skill) เพื่อเตรียมการเข้าสู่ชั้นเรียนในอนาคตต่อไป

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #สมรรถนะครู #ชั้นเรียนในอนาคต #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การจัดการห้องเรียน #การแก้ไขปัญหานักเรียน