WORKSHOP

สีสันพลิกผันเด็กซน เสริมสร้างสมาธิ
สีสันพลิกผันเด็กซน เสริมสร้างสมาธิ

 17 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 103 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณครูเทียมใจ พิมพ์วงค์ - สถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กบ้านครูเทียมใจ
คุณครูกมลชนก พิมพ์วงค์ - สถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กบ้านครูเทียมใจ
คุณครูสุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย - สถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กบ้านครูเทียมใจ
คุณครูกอบกุล สกุลแก้ว - สถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กบ้านครูเทียมใจ
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, สุขภาพจิตและกาย

สีสันพลิกผันเด็กซน เสริมสร้างสมาธิ

การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย หรือช่วงเริ่มเรียนรู้ เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่ฝึกฝนให้เด็กมีความจดจ่อกับงานที่ทำ สร้างความท้ายทายของงาน เด็กสามารถควบคุมตนเองให้สามารถทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ จึงเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนากิจกรรมสีสันพลิกผันเด็กซน เสริมสร้างสมาธิ โดยใช้หลักการของสี เส้น และรูปทรง

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #กิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้