WORKSHOP

New Definition of Teaching using Design Thinking (บรรยายเป็นภาษาไทย/Conducted in Thai)
New Definition of Teaching using Design Thinking (บรรยายเป็นภาษาไทย/Conducted in Thai)

 17 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 104 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

New Definition of Teaching using Design Thinking

กระบวนการ Design Thinking เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ Design Thinking เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สนับสนุนทักษะด้านการแก้ปัญหา (Problem-Solving) ความคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ (Creative and Critical Thinking Skills) ซึ่งถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุดทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต (Life and Career Skills) ผู้เรียนทุกคน จำเป็นที่จะต้องรู้จักการบูรณาการเข้ากับวิชาการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาความริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาในอนาคต

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Design Thinking #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้