WORKSHOP

การแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 17 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 106

วิทยากร / สังกัด :
คุณครูอัธยา บุณยรัตเศรณี - โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

การแก้ปัญหาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ทุเรียนราชาแห่งผลไม้สู่การพัฒนาโครงงานแก้ปัญหาท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสหวิทยาการเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครู และพัฒนา นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะตามเป้าหมายของการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสหวิทยาการเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติมโครงงานเพื่อชีวิต และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และ แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการพัฒนามีขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาที่จะสอน 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการเรียนเชิงรุก โดยครูต้องแม่นยำ ถูกต้องในเนื้อหาที่จัดการเรียน การสอน และมีกิจกรรม คือ เรียนรวมร่วมกัน แยกกลุ่มปฏิบัติ ประเมินผลร่วมกัน และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นที่เลือกศึกษา คือ ประเด็นของทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ ซึ่งเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายผลผลิตทำรายได้เป็นอันดับต้นๆให้แก่จังหวัดประยุกต์ถึงการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตอื่น ๆ ในท้องถิ่น

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #การพัฒนาบทเรียน #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้