WORKSHOP

การรับรู้ความสามารถของตนเองผ่าน PLC ช่วยครูวิทย์เขียนแผนฯ เชิงรุกได้
การรับรู้ความสามารถของตนเองผ่าน PLC ช่วยครูวิทย์เขียนแผนฯ เชิงรุกได้

 17 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 110

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผศ.อมรรัตน์ บุบผโชติ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อาจารย์ พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผศ.น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพร - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

การรับรู้ความสามารถของตนเองผ่าน PLC ช่วยครูวิทย์เขียนแผนฯ เชิงรุกได้

การทำ PLC (Professional Learning Community) ช่วยให้ครูรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) และยังช่วยให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #Plc #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ