WORKSHOP

SLC Plenary Session B
SLC Plenary Session B

 17 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 102

วิทยากร / สังกัด :

SLC Plenary Session B (English Only)

วิทยากร
9.00-9.30:   Tomoyuki Morita, Japan
9.30-10.00:   Shin Jiwon, South Korea
10.00-10.30:   Chun Yi Lin, Taiwan
10.45-11.15:  Khong Thi Dien Hang, Vietnam

***รายละเอียดหัวข้อย่อยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


TAG: #Slc