WORKSHOP

DIR/Floortime สะพานเชื่อมพัฒนาการจากบ้านสู่โรงเรียน
DIR/Floortime สะพานเชื่อมพัฒนาการจากบ้านสู่โรงเรียน

 17 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 203

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดรณี จันทร์หล้า - นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, สุขภาพจิตและกาย

DIR/Floortime สะพานเชื่อมพัฒนาการจากบ้านสู่โรงเรียน

DIR/Floortime เป็นแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีแนวคิดสำคัญคือ เด็กทุกคนแตกต่างกัน เด็กจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และพัฒนาการของเด็กนั้นพัฒนาไปพร้อมๆ กันทุกด้าน ในเด็กปฐมวัยที่ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจจากบ้านเป็นโรงเรียน การเปลี่ยนผ่านนี้นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิต และอาจกระตุ้นให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาการปรับตัว ความกลัว วิตกกังวล ไม่พูดกับเพื่อน เล่นกับเพื่อนไม่เป็น ทำงานช้ากว่าเพื่อน หรือมีอารมณ์ที่หงุดหงิด ฉุนเฉียวกว่าปกติ ดังนั้นเด็กจะต้องการการช่วยเหลือจากผู้ใกล้ชิดและผู้ที่มีบทบาททั้งจากทางบ้านและโรงเรียน
DIR/Floortime มีเทคนิคในการเล่นที่เรียกว่า Floortime เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเป็นหนทางหนึ่งสำหรับพ่อแม่ที่จะใช้เพื่อพัฒนาลูกเพื่อเตรียมพร้อมไปโรงเรียน ดูแลเด็กหลังจากกลับมาจากโรงเรียนรวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับครูที่จะได้ทำความรู้จักเด็ก ช่วยเหลือให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนได้ง่ายขึ้น หรือแม้แต่ใช้ในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยให้อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเด็ก เมื่อเด็กมีความสุขในห้องเรียน ย่อมส่งผลดีทั้งกับความสุขของครู ของชั้นเรียนและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #Dir/floortime #พัฒนาการทางอารมณ์เเละสังคม #ปฐมวัย #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน