WORKSHOP

Technology-enhanced Learning: เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน
Technology-enhanced Learning: เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน

 17 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 206

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.มยุเรศ ใยบัวเทศ - โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

Technology-enhanced Learning: เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน์หลากหลายรูปแบบให้ครูได้เลือกใช้ ซึ่งไม่ใช่เพื่อความทันสมัยแต่เพราะหลายๆ เครื่องมือสามารถช่วยส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ในเวลาอันจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักเรียนมากขึ้นด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะให้เทคนิคการบูรณาการและสอนการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เช่น Cloud technology: Drive,
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Form, Quizizz, Plicker

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและลงมือปฏิบัติ (ผู้เข้าร่วมควรมี smartphone, tablet)


TAG: #บูรณาการเทคโนโลยี #Active Learning #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้