WORKSHOP

Parallel Session A : Practical Case and Its Interpretation
Parallel Session A : Practical Case and Its Interpretation

 17 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 201

วิทยากร / สังกัด :
Wasan Panya - Thailand
Yoko Takimoto - Japan
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย
ศาสตร์การสอน : โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

Parallel Session A : Practical Case and Its Interpretation

เป็นเซสชันสำหรับการนำเสนอผลงานของกลุ่ม SLC นานาชาติ

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง