WORKSHOP

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน: นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน: นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

 17 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 206

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.วิภาฤดี วิภาวิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน:นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศึกษามโนทัศน์ หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ และการพัฒนานวัตกรรมประเภทรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการทำงานในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู รวมทั้งฝึกปฏิบัติการและสะท้อนผล

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #รูปแบบการเรียนการสอน #การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ #นวัตกรรมการเรียนการสอน #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ #ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน