WORKSHOP

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

 17 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 105 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ - โรงเรียนราชินีบน
ครูรัชยล สายเพ็ชร - ครูวิทยาการคำนวณ โรงเรียนราชินีบน
ครูอภิชัย ธนิสวรศิษฐ์ - ครูวิทยาการคำนวณ โรงเรียนราชินีบน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การวัดและประเมินผลการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม

แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พลเมืองไทย ๔.๐ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีการคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลงานหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดมาตรฐาน ว๔.๑ การออกแบบและเทคโนโลยี และ ว๔.๒ วิทยาการคำนวณขึ้นในสาระที่ ๔ เทคโนโลยีของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การคิดและคุณลักษณะของพลเมืองไทย ๔.๐ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนราชินีบนจึงกำหนดให้การคิดเชิงนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล (digital literacy) ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบน ๔.๐ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลจึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดยบูรณาการกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมกับสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรฐาน ว๔.๑ และ ว๔.๒ เพื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดประเมินการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล #การคิดเชิงนวัตกรรม #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน #การพัฒนาหลักสูตร #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้