WORKSHOP

การปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อการสอน ผ่านปฏิทินหลากวัฒนธรรมและหนังสือเล่มเล็ก
การปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อการสอน ผ่านปฏิทินหลากวัฒนธรรมและหนังสือเล่มเล็ก

 17 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 106 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ศ. เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ - ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ - ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณกุมารี ลาภอาภรณ์ - ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณอัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์ - ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์, ภาษาไทย
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

การปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อการสอน ผ่านปฏิทินหลากวัฒนธรรมและหนังสือเล่มเล็ก

"การปฏิบัติการออกแบบและสร้างสื่อการสอนผ่านปฏิทินหลากวัฒนธรรมและหนังสือเล่มเล็ก" เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วม มีความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนและจัดทำสื่อได้ด้วยตนเอง โดยใช้ปฏิทินวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ทีมวิทยากรจะอธิบายแนวคิด หลักการ และประโยชน์ของการใช้ปฏิทินวัฒนธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งผู้เข้าร่วมยังสามารถผลิตสื่อหนังสือนิทานเล่มเล็กได้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน จะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมภายในท้องถิ่นของตนเองผ่านหนังสือนิทานเล่มเล็ก ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับฟอร์มออกแบบปฏิทินวัฒนธรรม และหนังสือเล่มเล็กผลงานตนเองหลังเสร็จการประชุม

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #สื่อการสอน #ปฏิทินวัฒนธรรม #หนังสือนิทานเล่มเล็ก #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้