WORKSHOP

การป้องกันการรังแกในโรงเรียน
การป้องกันการรังแกในโรงเรียน

 17 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 109 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คุณวิมลวรรณ ปัญญาว่อง - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
คุณจันทร์ชนก โยธินชัชวาล - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ดร. รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย
ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การพัฒนาหลักสูตร, สุขภาพจิตและกาย

การป้องกันการรังแกในโรงเรียน

วัตถุประสงค์ (Objectives):  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นรูปแบบการป้องกันการรังแกกันแบบองค์รวมทั้งโรงเรียน (Whole School Approach)

เนื้อหาโดยสรุป (Summary):

การบรรยาย
- ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรังแกกันในโรงเรียน รูปแบบปัญหาพฤติกรรม และสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบัน
- ระบบการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นแนวคิดการป้องกันการรังแกกันแบบทั้งโรงเรียน (whole school approach) 

การฝึกปฏิบัติ
- ตัวอย่าง กิจกรรมส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรังแกกัน
- ตัวอย่าง กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits):
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับครูและนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้

รูปแบบกิจกรรม: บรรยาย สาธิตและลงมือปฏิบัติ


TAG: #Bully Prevention #Bully #Bullying #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน #การป้องกันการรังแกในโรงเรียน #ล้อแกล้ง