WORKSHOP

จากห้องเรียนสู่ชุมชน: ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มต้น เข้าถึง-เข้าใจ จากนอก สู่ในห้องเรียน
จากห้องเรียนสู่ชุมชน: ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มต้น เข้าถึง-เข้าใจ จากนอก สู่ในห้องเรียน

 17 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 112 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณวชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ - Teach For Thailand
คุณธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์ - Teach For Thailand
คุณณัฐพล จิตต์สุกใส - Teach For Thailand
คุณกันต์ ศรีทัรดร - Teach For Thailand

จากห้องเรียนสู่ชุมชน: ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มต้น ‘เข้าถึง-เข้าใจ' จากนอก สู่ในห้องเรียน

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา #พัฒนาห้องเรียน #พัฒนาชุมชน #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้