WORKSHOP

นวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียน
นวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียน

 17 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 205

วิทยากร / สังกัด :
ผศ. ดร. น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ. ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. สิทธิชัย ลายเสมา - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

นวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียน

นวัตกรรมสำหรับผู้สอน และการใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของผู้เรียน

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #นวัตกรรม #ทักษะการรู้ดิจิทัล #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้