WORKSHOP

ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนประถมศึกษาผ่านการบูรณาการ
ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนประถมศึกษาผ่านการบูรณาการ

 17 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 206

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง - โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ จิราพร อุทัยวัฒน์ - โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนประถมศึกษาผ่านการบูรณาการ

ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และกระบวนการการพัฒนารายวิชา และหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการนำไปใช้ โดยมีการฝึกปฏิบัติการ

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #การประถมศึกษา #การบูรณาการ #การจัดการเรียนรู้เชิง #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร