WORKSHOP

Creative x Critical (บรรยายเป็นภาษาไทย/Conducted in Thai)
Creative x Critical (บรรยายเป็นภาษาไทย/Conducted in Thai)

 17 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 104

วิทยากร / สังกัด :
คุณอรรถพล ประภาสโนบล - inskru และ พลเรียน
คุณชลิพา ดุลยากร - inskru และ พลเรียน
คุณสุดารัตน์ ประกอบมัย - inskru และ พลเรียน
คุณชลิพา ดุลยากร - inskru และ พลเรียน
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21

Creative x Critical

ชวนคุณครูมาสร้างสรรค์บทเรียนผ่านทักษะ Creative และ Critical ซึ่งเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ให้คาบเรียนเต็มไปด้วยคำถามและความคิดสร้างสรรค์กัน

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Creative #Critical #การสอนในศตวรรษที่ 21