WORKSHOP

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสำหรับนักการศึกษา
7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสำหรับนักการศึกษา

 17 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 112 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ - โรงเรียนสุจิปุลิ
คุณยุวเรศ ภูมิวัฒน์ - บริษัทแพคริม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสำหรับนักการศึกษา

ปัจจุบันประเทศของเราจะประสบปัญหา เรื่อง วิกฤติผู้นำกันอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ, องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เพราะดูเหมือนเราจะหาผู้นำที่เป็น “ของแท้” หรือ ผู้นำที่ “น่าเชื่อถือ” จริงๆ นั้นยากมากเพราะผู้นํายุคใหม่ต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยดึงศักยภาพของตัวเองออกมาบริหารทั้งการบริหารงานและทีมงานอย่างเต็มความสามารถ ผู้นําในองค์กรที่มีความเก่งทั้งเรื่องคน งานและเรื่องการจัดการต่างๆ ในทุกองค์กร จึงจําเป็นอย่างมาก ดังนั้นต้องพัฒนาผู้นําให้สามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรเจริญและยั่งยืน การทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งสําคัญ และผู้ที่จะทำงานเป็นทีมได้ดีต้องมีภาวะผู้นำในตนเอง ต้องเน้นการสร้างกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล และความคิด เพื่อทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีสําหรับตัวบุคคลแล้ว ยังเกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มและองค์กร ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยน ความคิดและพฤติกรรมใหม่ของบุคคลในการทํางานร่วมกัน อีกทั้งยังลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น นํามาซึ่งการปฏิบัติ ภารกิจตอบสนองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นําไปสู่การปฏิบัติจริงได้เป็นผลสําเร็จ เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศที่จะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต การสร้างให้คนมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้องค์กรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง (Change) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากในขณะนี้ ดังนั้นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีภาวะผู้นำ ควรเริ่มตั้งแต่การสอนให้เด็กมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเป็นผู้นำ โดยผู้นำและหัวหน้ามีความแตกต่างกัน นิยาม “ผู้นำ” ในด้านต่างๆ มีมากมาย หลากหลายทฤษฎี และแต่ละคนนั้นก็มีรูปแบบของความเป็นผู้นำที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจะบอกว่า ผู้นำแบบใดดีกว่ากันนั้น คงไม่สามารถบอกได้ รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ภาวะความเป็นผู้นำก็อาจแตกต่างกันไปด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดคืการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเราเอง เราสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ดีแค่ไหน มีความน่าเชื่อถือจากบุคคลอื่นๆ มากน้อยอย่างไร สามารถบอกได้หรือไม่ว่าเราเป็นผู้นำ “ของแท้” เพราะความเป็นผู้นำนั้นอยู่ภายในตัวเรา แล้วเราแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ ไม่ใช่ตำแหน่ง หรือสิ่งที่เราบอก ดังนั้นการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเองให้แข็งแกร่ง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุด การศึกษาแบบเดิมๆ จะพาเยาวชนของเราไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างไรในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่คนทำงานด้วยความรู้ โลกในวันหน้าต้องการคนที่พร้อมด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะชีวิต ความเป็นผู้นำ และวิชาการ แต่ปัจจุบันเรากลับมุ่งพัฒนาวิชาการเพียงด้านเดียว เด็กๆ ยังไม่ถูกเตรียมพร้อมให้อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องหันกลับมาปรับความคิดและมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาใหม่ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและร่วมกันสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะอยู่บนโลกใบนี้ ให้เป็น ‘ผู้นำ’ ที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งให้กับสังคมไทยอย่างสง่างาม การปลูกฝังความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวเด็กแต่และคนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ผู้นำต้องมีความฝันหรือจุดมุ่งหมายในใจที่ชัดเจน และยึดมั่นต่อความฝันของตัวเองอย่างแน่วแน่ ดังนั้นความเชื่อมั่นในตัวเอง การมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเรามากขึ้น โดยเราต้องบอกตัวเอง อยู่เสมอๆ ว่า “เราทำได้!” แล้วเราก็จะทำสำเร็จได้จริงๆ กลุ่มบริษัทแพคริม เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรชั้นนำของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเป็นเลิศในตัวบุคคลและองค์กรด้วยการจูงใจ ผูกพัน และพัฒนาผู้นำในทุกระดับ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน ราชการ และสถาบันการศึกษา โดยได้รับลิขสิทธิ์จาก Franklin Covey เริ่มต้นจากแนวคิดของ Dr. Stephen R. Covey ผู้เขียนหนังสือ The 7 Habits of Highly Effective People ซึ่งถือเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลอย่างสูงสำหรับผู้บริหารทั่วโลก เพื่อช่วยสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ ทีมงานที่มีประสิทธิผล และความสามารถทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จผ่านหลักสูตรระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และได้จัดตั้งโครงการผู้นำในตัวฉัน หรือ The Leader in Me ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาที่สร้างอุปนิสัยของความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนในประเทศไทย ช่วยเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบ ผู้นำในตัวฉัน ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับคุณครูเพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ และสร้างความสมดุลระหว่างความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการเข้ากับระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสำคัญให้กับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Center) และเน้นการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) โดยจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการ และบูรณาการกับสื่อต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งรอบตัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมการกระตุ้นให้รู้จักการตั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัว เป้าหมายในการเรียน ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการทำงานต่อในอนาคต รู้จักการบริหารเวลา เพื่อให้เกิดผลการทำกิจกรรมต่างๆที่ดี แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลรอบข้างได้ สร้างให้เกิดภาวะผู้นำในตัวเอง ที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ

 


TAG: #7Habits #ภาวะผู้นำ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การแก้ไขปัญหานักเรียน