WORKSHOP

CO-5STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้อย่างไร
CO-5STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้อย่างไร

 18 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 205

วิทยากร / สังกัด :
รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.พเยาว์ ยินดีสุข - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้

CO-5STEPs พัฒนาเด็กเป็นผู้เรียนรู้และนวัตกรได้อย่างไร

CO-5STEPs เป็นแนวการสอนหนึ่งที่ง่ายที่สุดของการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง เป็นแนวการสอนอยู่บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตามแผนทฤษฎีการสร้างความรู้ และเป็นแนวการสอนที่เข้าใจง่าย และมีพลังสร้างผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกประเภทศึกษา ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้สร้างนวัตกรรม (นวัตกร) ตลอดจนให้เป็นผู้มีสมรรถนะ หรือผู้เรียน ยุค4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #Co-5Steps #ผู้เรียนรู้ #นวัตกร #การออกแบบการจัดการเรียนรู้