WORKSHOP

ฟอรั่มครูใหญ่: การประกันคุณภาพระดับห้องเรียนด้วยพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ฟอรั่มครูใหญ่: การประกันคุณภาพระดับห้องเรียนด้วยพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 18 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 206

วิทยากร / สังกัด :

ฟอรั่มครูใหญ่: ประกันคุณภาพระดับห้องเรียนด้วยพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

การปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ผู้ที่เราเรียกว่า “ครูใหญ่” (Principal) ครูใหญ่ต้องมีลักษณะของความเป็นผู้นำ (Leadership) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องนำพาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จได้จะต้อมีลักษณะสำคัญ กล่าวคือ 1) เป็นผู้นำการเรียนรู้ ด้วยการนำตนเอง และนำทีมครูในการเรียนรู้ สู่การทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2) เป็นผู้นำความคิด คิดบวก คิดเติบโต (Growth Mindset) เห็นวิกฤตเป็นโอกาส รู้จักแก้ปัญหาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และศรัทธาในวิชาชีพ และ 3) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทาย

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #Principal #การปฏิรูปการศึกษา #ครูใหญ่