WORKSHOP

Lesson Study ผ่าน PLC : แนวทางนิเทศในยุค Disruption สู่การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน
Lesson Study ผ่าน PLC : แนวทางนิเทศในยุค Disruption สู่การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

 18 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 205

วิทยากร / สังกัด :
รองศาสตราจารย์ ลัดดา ภู่เกียรติ - โรงเรียนสาธิตพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย
ศาสตร์การสอน : โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

Lesson Study ผ่าน PLC : แนวทางนิเทศในยุค Disruption สู่การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

แนวคิดของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study : LS) ผ่าน PLC ได้รับการขับเคลื่อนตามนโยบายการศึกษาของชาติในช่วงที่ผ่านมา  ในประเทศไทยมีโรงเรียนจากทุกสังกัดหลายโรงที่ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนด้วยกระบวนการ LS ผ่าน PLC และประสบความสำเร็จด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติในเวทีนานาชาติ (World Association of Lesson Study : WALS) มาแล้วในหลายประเทศ 
 กระบวนการ LS ผ่าน PLC เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย Co-5STEPs ในทุกระดับการศึกษาและ   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อันนำไปสู่การประกันคุณภาพระดับห้องเรียนได้อย่างเชิงประจักษ์ จึงเป็นแนวทางการนิเทศสมัยใหม่ในยุค disruption ที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กได้จริงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ตลอดจนเป็นการพัฒนาครูที่ยั่งยืนอีกด้วย

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #ครุศึกษา #Teachered #Teacher #Education