WORKSHOP

การบริหารจัดการตนเองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
การบริหารจัดการตนเองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

 18 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 102

วิทยากร / สังกัด :
เรือโท ฐาพล สมสกุล - หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การบริหารจัดการตนเองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

“การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหาจัดการตนเองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง” (The Enhancement of Self - Management Behavior) การให้นักเรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการเรียน การมีวินัย การบริหารเวลาจากการสังเกตจากตัวแบบที่ประสบความสำเร็จ โดยให้นักเรียนสะท้อนคิดจากปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้น และหาทางออกของปัญหาด้วยตัวนักเรียนเอง และร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่

รูปแบบกิจกรรม: เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


TAG: #การบริหารตัดการตนเอง #นักเรียนกลุ่มเสี่ยง #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้