WORKSHOP

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย จากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย จากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 16 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 203

วิทยากร / สังกัด :
ดร.สุนทรี ศิริอังกูร - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์สมบุญ พุทธบุตร - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณบดินทร์ หวังร่วมกลาง - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณจารุวรรณ ขุนสันเทียะ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษา และพลศึกษา
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย จากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเป็นการแสดงตัวอย่างรูปแบบการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพละศึกษา และการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาบนฐานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับประถมศึกษา และปฐมวัย

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #พัฒนานวัตกรรม #นวัตกรรมการเรียนการสอน #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้