WORKSHOP

วิศวะ&วิทยา บูรณาการ
วิศวะ&วิทยา บูรณาการ

 18 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 111

วิทยากร / สังกัด :
คุณธนากร พละชัย - อดีตรองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education

วิศวะ&วิทยา บูรณาการ

สร้างทักษะการบูรณาการความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านกิจกรรม การสร้างจินตนาการ(Imagination) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineer) และ กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สเต็มศึกษาหรือ STEM Education ในทุกระดับชั้นเรียน

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Stem Education #Engineering Design Process #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา