WORKSHOP

กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR
กระบวนการสร้างนวัตกรรม  STEAM4INNOVATOR

 16 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 108 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณสาธิตา หงษ์ลอย - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กระบวนการสร้างนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องการมหาชน) หรือ สนช. มีหน้าที่ในการสร้างระบบนวัตกรรม ส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับ ความสามารถด้านนวัตกรรม โดยมีแผนพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR" 

วิธีการสร้างนวัตกรรม ผ่าน 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. INSIGHT รู้ลึกรู้จริง
2. Wow! Idea คิดสร้างสรรค์ไอเดีย
3. Biz model แผนพัฒนาธุรกิจ
4. Production & diffusion การผลิตและการกระจาย

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Stemพัฒนาทักษะกระบวนการคิดนวัตกรรม #Steam #Steam4Innovator #พัฒนาทักษะกระบวนการคิดนวัตกรรม #การสอนในศตวรรษที่ 21 #กระบวนการสร้างนวัตกรรม