WORKSHOP

การเสริมสร้างสมรรถนะการให้การปรึกษาของครูที่ปรึกษา
การเสริมสร้างสมรรถนะการให้การปรึกษาของครูที่ปรึกษา

 18 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 102

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ เทพรัตน์ พานิชยิ่ง - หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้

การเสริมสร้างสมรรถนะการให้การปรึกษาของครูที่ปรึกษา

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #สมรรถนะการให้การปรึกษา #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้