WORKSHOP

การเก็บรักษาตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy)
การเก็บรักษาตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy)

 18 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 111 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณวันชัย สุขเกษม - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณภัทรียา สร้อยอินทร์ - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณสัตยา วงศ์ประทุม - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณสุภาวดี เที่ยงบางหลวง - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การเก็บรักษาตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy)

การเก็บรักษาตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ : Taxidermy เป็นการพัฒนาเทคนิคและวิธีการเก็บรักษาซากสัตว์ในรูปแบบต่างๆ จะเน้นความเหมือนจริง มีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่มากที่สุด ซึ่งการทำ Taxidermy สามารถทำได้กับสัตว์เกือบทุกชนิด ถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานด้านธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างมาก การทำสัตว์สตัฟฟ์ นอกจากเป็นการรักษาสัตว์ไว้สำหรับการศึกษาแล้วยังสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างความตระหนักทางด้านธรรมชาติวิทยาได้เป็นอย่างดี

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและลงมือปฏิบัติ


TAG: #Taxidermy #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การใช้ประโยชน์ต่อการศึกษางานด้านธรรมชาติและมีความตะหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติ #สัตว์สตัฟฟ์