WORKSHOP

ของเล่นวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
ของเล่นวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

 18 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 111 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ดร.พีรนุช กัณหดิลก - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย, ผู้ปกครอง
ศาสตร์การสอน : จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ของเล่นวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

เป็นกิจกรรมที่จะให้คุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การนำของเล่นภูมิปัญญาไทยหรือของเล่นพื้นบ้านมาใช้เป็นสื่อในการสอนวิทยา ศาสตร์ เช่น เรื่องเสียง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ความเฉื่อย หรือเรื่องแรงโน้มถ่วง workshop จะเน้นการฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ของเล่นควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนหรือนักเรียนได้ฝึกทักษะ(Skills) ด้านต่างๆ เกิดการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Knowledge) ภูมิปัญญาไทย(Local wisdom) เกิดแรงบันดาลใจ(Inspiration) จินตนาการ(Imagination) และความคิดสร้างสรรค์(Creativity) จากกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยนี้

รูปแบบกิจกรรม: บรรยาย สาธิต และลงมือปฏิบัติ


TAG: #เล่น #เรียน #รู้ #ของเล่นไทย #สะเต็มศึกษา #การพัฒนาหลักสูตร #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้