WORKSHOP

สร้างห้องเรียนแห่งอนาคตด้วย Problem Based Learning และ Makerspace
สร้างห้องเรียนแห่งอนาคตด้วย Problem Based Learning และ Makerspace

 17 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 105 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร - Starfish Education Foundation
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education

สร้างห้องเรียนแห่งอนาคตด้วย Problem Based Learning และ Makerspace

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learnig เป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงการศึกษาปัจจุบัน เพราะทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 Problem Based Learning (PBL) และ Makerspace เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้แบบ real world และพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคล ผู้จัดการเรียนรู้สามารถนำเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้ จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา และผู้สร้างนวัตกรรม อีกทั้งพัฒนาทักษะอนาคตของผู้เรียนอีกด้วย

Learning Outcome:
- เข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning
- เข้าใจแนวทางการจัด Makerspace ในโรงเรียน
- เข้าใจการใช้ Makerspace เพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนแบบ PBL
- ประยุกต์แนวทางในการพัฒนาทักษะอนาคตโดยใช้ PBL และ Makerspace

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Pbl #Makerspace #บูรณาการ #ทักษะศตวรรษที่ 21 #Steam #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การแก้ไขปัญหานักเรียน #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้