WORKSHOP

กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR
กระบวนการสร้างนวัตกรรม  STEAM4INNOVATOR

 17 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 108 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณสาธิตา หงษ์ลอย - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, STEM/STEAM Education, นวัตกรรมในโรงเรียน

กระบวนการสร้างนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องการมหาชน) หรือ สนช. มีหน้าที่ในการสร้างระบบนวัตกรรม ส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม โดยมีแผนพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR" 

วิธีการสร้างนวัตกรรม ผ่าน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. INSIGHT รู้ลึกรู้จริง
2. Wow! Idea คิดสร้างสรรค์ไอเดีย
3. Biz model แผนพัฒนาธุรกิจ
4. Production & diffusion การผลิตและการกระจาย

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Steam #Steam4Innovator #พัฒนาทักษะกระบวนการคิดนวัตกรรม #การสอนในศตวรรษที่ 21 #กระบวนการสร้างนวัตกรรม