WORKSHOP

เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กวัยเรียน
เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กวัยเรียน

 17 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 107 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
รศ. พญ.ทวิมา ศิริรัศมี - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ดุษฏี โยเหลา - สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ - สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ - สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กวัยเรียน

ทิศทางการศึกษาในอนาคตมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Active learning) จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะดังกล่าว การเรียนรู้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น Game-based learning, E-learning, Flipped classroom จะส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะการสอนเพื่อให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุด

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #พัฒนาศักยภาพเด็ก #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้