WORKSHOP

การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา: การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)
การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา: การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 204

วิทยากร / สังกัด :
รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา: การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)
การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ต้องเริ่มด้วย การคอยดักจับ "แนวคิดของนักเรียน" ที่เกิดจากการแก้ปัญหาด้วยตัวของนักเรียนเอง ลำดับของการสอนไม่ได้เป็นไปตามหัวข้อที่ครูกำหนดขึ้นเอง แต่ขึ้นอยู่กับว่า "แนวคิดของนักเรียน" จะค่อยๆ ได้รับการพัฒนาไปเป็น "แนวคิดทางคณิตศาสตร์" และ "ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์" หรือ "กฏ สูตร ต่างๆ " ได้อย่างไร
ดังนั้น การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson) ให้สอดคล้องกับหลักการที่กล่าวมา จึงเป็นเรื่อง สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การสอนของครู สามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ได้ หรือ ไม่ อย่างไร ก็ตามครูที่จะสามารถ ออกแบบลำดับการสอนในลักษณะนี้ได้ จำเป็นต้องมีความสามารถ หรือ ทักษะการสอน ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การสร้างสถานการณ์ปัญหา การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน การออกแบบสื่อที่จะช่วยดักจับแนวคิดของนักเรียน ทักษะการสังเกตแนวคิดของนักเรียนพร้อมหลักฐาน เป็นต้น
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะได้นำเสนอตัวอย่าง การออกแบบลำดับการสอน พร้อมวีดิโอจากชั้นเรียนจริงในระดับประถมศึกษา และการวิเคราะห์การสอนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูที่ต้องการสอนทักษะการคิดนำไปใช้สอนได้จริงในชั้นเรียนของตนเอง
รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและลงมือปฏิบัติ


TAG: #การสอนทักษะการคิด #การสอนระดับประถมศึกษา #การออกแบบลำดับการสอน #Flow Of Lesson #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน