WORKSHOP

Innovation Studio: นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Innovation Studio: นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

 17 ต.ค. 62  11.00-12.30  SAPPHIRE 111 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
คุณธานี หลินลาโพธิ์ - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณพิมพ์ผกา ทรายข้าว - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณวรรณวจี สุจริตธรรม - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คุณยงยุทธ แก้วจำรัส - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้, STEM/STEAM Education

Innovation Studio: นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ปลุกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกับผู้อื่น และต่อยอดไปยังความท้าทายใหม่ๆ เพื่อเตรียมการสร้างนวัตกรในอนาคต

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Innovation Studio #การสอนในศตวรรษที่ 21 #สะเต็มศึกษา #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้