WORKSHOP

สันติภาพศึกษากับพลเมืองประชาธิปไตย
สันติภาพศึกษากับพลเมืองประชาธิปไตย

 18 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 112

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ - สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณเขมิกา กลิ่นเกษร - สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณกัญญณัช เวลาแจ้ง - สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวชิระ โชติรสเศรณี - สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การจัดการชั้นเรียน, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้

สันติภาพศึกษากับพลเมืองประชาธิปไตย

การจัดการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา (Peace Education) สำหรับพลเมืองประชาธิปไตยกล่าวได้ว่าเป็นทักษะและความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยมากในสังคมไทยหากแต่เป็นความรู้และทักษะที่สำคัญสำหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีหัวใจอยู่ที่การใช้เหตุผล ความรู้ การตั้งคำถามเชิงปรัชญาถึงคุณค่าต่าง ๆ ที่ดำรงอยู่ในโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งแสวงหาการมีชีวิตที่ดีกว่าในสังคมการเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายดำรงอยู่ วัตถุประสงค์ของวิชานี้มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มุ่งมั่นสร้างสันติและนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่ความเป็นธรรมมากขึ้น โดยระบบคิดของสันติภาพศึกษานี้มุ่งบนรากฐานทางความคิดและปฏิบัติการในการจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างถึงรากถึงโคนด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และไม่ใช้ความรุนแรง

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #สันติภาพศึกษา #พลเมืองประชาธิปไตย #ความเป็นธรรมทางสังคม #ความรุนแรง #การสืบเสาะทางปรัชญา #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การจัดการห้องเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การวิจัยในชั้นเรียน #การพัฒนาหลักสูตร #การแก้ไขปัญหานักเรียน