WORKSHOP

พัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางสร้างเด็กดี
พัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางสร้างเด็กดี

 18 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 109 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พญ.ทวิมา ศิริรัศมี - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พญ.สิจา ลีลาทนาพร - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

พัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางสร้างเด็กดี

"เด็กปฐมวัย" เป็นช่วงที่มีความสำคัญสูงสุดในการเริ่มสอนวิชาชีวิตในการอยู่รวมกับผู้อื่นนอกบ้าน นอกจากจะฝึกสอนให้เด็กช่วยเหลือพึ่งพาตนเองแล้ว ยังเป็นจุดขึ้นต้นสำคัญในการฝึกเข้าสังคม ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการควบคุมตนเอง ควบคุมอารมณ์ และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เป็นต้น  ช่วงปฐมวัยนี้ ยังเป็นช่วงสำคัญในการสร้างลักษณะของคนดี พ่อแม่และคุณครูจำเป็นฝึกสอนทักษะที่ส่งส่วนประกอบของความเป็นคนดีอย่างสม่ำเสมอจนกลายกลืนเป็นนิสัยที่ดีงามติดตัวไป
วิทยากรจะนำเสนอรูปแบบการฝึกฝนเพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกฝนเด็กต่อไป

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #ปฐมวัย #คนดี #การสอนในศตวรรษที่ 21 #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้