WORKSHOP

เด็กสมาธิสั้นและแนวทางช่วยเหลือ
เด็กสมาธิสั้นและแนวทางช่วยเหลือ

 18 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 109 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พญ. ถิรพร ตั้งจิตติพร - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

โรคสมาธิสั้นและแนวทางช่วยเหลือ

"โรคสมาธิสั้น" เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาการเรียนและปัญหาพฤติกรรม อาการนำคือสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง วู่วาม รอคอยไม่เป็น ส่งผลทำให้เด็กเรียนได้น้อย ทำให้ห้องเรียนวุ่นวาย มีปัญหากับเพื่อน คุณครูนอกจากจะอยู่ในฐานะผู้สอนแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้รักษา (co-therapist) ร่วมกับแพทย์ในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ปรับพฤติกรรมของเด็ก ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทั้งด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งหมด ก็เพื่อทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความรู้ มีความสามารถ ใช้ชีวิตในสังคมได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #โรคสมาธิสั้น #ครู #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้