WORKSHOP

Coaching & Mentoring
Coaching & Mentoring

 16 ต.ค. 62  9.00-12.30  SAPPHIRE 109 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน - ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้

Coaching & Mentoring

การพัฒนาผู้เรียนด้วยการเป็นโค้ช

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #Coaching #Mentoring #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้