WORKSHOP

โรคซึมเศร้าและแนวทางป้องกัน
โรคซึมเศร้าและแนวทางป้องกัน

 16 ต.ค. 62  13.30-17.00  SAPPHIRE 109 เต็ม

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน - ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษา และพลศึกษา, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน, ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้

โรคซึมเศร้าและแนวทางป้องกัน

โรคซึมเศร้าพบได้บ่อยในนักเรียนวัยรุ่น ครูสามารถช่วยค้นหา ช่วยเหลือเบื้องต้นและป้องกันได้ในโรงเรียน

รูปแบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #โรคซึมเศร้า #จิตวิทยาการปรึกษา/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้