WORKSHOP

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อชีวิตของผู้เรียน พัฒนาความคิด พัฒนาตนเอง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อชีวิตของผู้เรียน พัฒนาความคิด พัฒนาตนเอง

 16 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 106

วิทยากร / สังกัด :
ครูทวิช ลักษณ์สง่า - โรงเรียนราชินีบูรณะ
ครูกัปปิยะ เล้าเจริญ - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูมนต์ชัย เจริญนิติกุล - โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ครูวุฒินันท์ สมคะเณ - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อชีวิตของผู้เรียน

เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ มิใช่เพียงแค่ให้รู้สึกสำนึกรักชาติเท่านั้น แต่แก่นแท้ของวิชาประวัติศาสตร์ยังช่วยพัฒนาความคิด สร้างกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #ประวัติศาสตร์ #สังคม #สังคมศึกษาและวัฒนธรรม #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้