WORKSHOP

ทักษะวัฒนธรรม : วิธีการขัดกันฉันมิตร
ทักษะวัฒนธรรม : วิธีการขัดกันฉันมิตร

 16 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 107

วิทยากร / สังกัด :
คุณสมวงษ์ อุไรวัฒนา - โครงการทักษะวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
อาจารย์อับดุลเล๊าะ กอแต - โครงการทักษะวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
คุณนิศาชล ชัยมงคล - โครงการทักษะวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
คุณจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ - โครงการทักษะวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์
เหมาะสำหรับ : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ทักษะวัฒนธรรม : วิธีการขัดกันฉันมิตร

การอบรมทักษะวัฒนธรรม มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนตัวเองในด้านความคิด ความเชื่อ และความรู้สึก ในการดำรงอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีผู้คนหลากหลาย แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่ออยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยยึดหลักการขัดกันฉันมิตร

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #สังคมศึกษาและวัฒนธรรม #วัฒนธรรม #ทักษะวัฒนธรรม #พหุวัฒนธรรม #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร