WORKSHOP

สร้างสรรค์นวัตกรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และเทคโนโลยี
สร้างสรรค์นวัตกรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และเทคโนโลยี

 17 ต.ค. 62  15.30-17.00  Grand Diamond Ballroom

วิทยากร / สังกัด :
พระครูวิมลปัญญาคุณ - โรงเรียนศรีแสงธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ศึกษานิเทศก์, อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กำหนดนโยบาย
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, STEM/STEAM Education

สร้างสรรค์นวัตกรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นโรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทน โดยการผลักดันจาก "พระครูวิมลปัญญาคุณ" เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนดังกล่าวขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 ภายใต้ข้อจำกัดด้าน "ความขาดแคลน"
ทำให้โรงเรียนแห่งนี้มุ่งใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และเทคโนโลยี มาผสานกันอย่างสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตอันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือ การเผยแพร่เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุด

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #เศรษฐกิจพอเพียง #ผู้ประกอบการ #โรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ #สะเต็มศึกษา #การจัดการศึกษาแบบมีอาชีพ