WORKSHOP

สิทธิมนุษยชนศึกษากับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิทธิมนุษยชนศึกษากับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 16 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 107

วิทยากร / สังกัด :
ศน.ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ครูปราศรัย เจตสันติ์ - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครูธนัญญา ต่อชีพ - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครูชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้

สิทธิมนุษยชนศึกษากับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #สิทธิมนุษชนศึกษา #การออกแบบการจัดการเรียนรู้