WORKSHOP

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพลเมืองประชาธิปไตย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพลเมืองประชาธิปไตย

 18 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 103

วิทยากร / สังกัด :
ครูปราศรัย เจตสันติ์ - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ครู, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพลเมืองประชาธิปไตย

การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพลเมืองประชาธิปไตย แนวคิดสำคัญของพลเมืองและพลเมืองประชาธิปไตย ทักษะสำคัญของพลเมืองประชาธิปไตย การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิชาสังคมศึกษา โดยใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มและกรณีศึกษา

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #พลเมือง #ประชาธิปไตย #การจัดการเรียนรู้ #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้