WORKSHOP

การจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

 18 ต.ค. 62  13.30-15.00  SAPPHIRE 104

วิทยากร / สังกัด :
ศน.ณัฏฐเมธร์ ดุลควิต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ครูปราศรัย เจตสันติ์ - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ครูธนัญญา ต่อชีพ - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ครูชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศาสตร์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #การสอนพระพุทธศาสนา #การออกแบบการจัดการเรียนรู้