WORKSHOP

วิชาภาษาไทย: สอนอย่างไรพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย: สอนอย่างไรพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

 18 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 201

วิทยากร / สังกัด :
อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย: สอนอย่างไรพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ผู้ที่มีทักษะนี้ย่อมสามารถแยกแยะข้อมูล หาแก่น สาระสำคัญ ความเชื่อมโยง รวมถึงพิจารณาเหตุผล หลักการและแนวคิดของข้อมูลที่พิจารณาได้ ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้น จึงควรที่จะจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะช่วยสร้างพลเมืองไทย ที่ีมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับสังคมยุคใหม่

รูปแบบกิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ


TAG: #ภาษาไทย #การคิดวิเคราะห์ #ทักษะกระบวนการคิด #สมรรนะการคิด #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร