WORKSHOP

จาก PLC สู่ SLC : เมื่อโรงเรียนคือพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน
จาก PLC สู่ SLC : เมื่อโรงเรียนคือพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน

 18 ต.ค. 62  9.00-10.30  SAPPHIRE 204

วิทยากร / สังกัด :
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น : ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์
ศาสตร์การสอน : โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

จาก PLC สู่ SLC : เมื่อโรงเรียนคือพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน

วิทยากรจะนำเสนอแนวคิดและที่มาของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยที่ได้ดำเนินการตามหลักคิดของ SLC ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรภายในโรงเรียนบ้าง นอกจากนี้ วิทยากรจะเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์กับนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) และ Coaching-Mentoring ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมทุกคนจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ

รูปแบบกิจกรรมบรรยายและสาธิต


TAG: #Plc #Slc #พื้นที่การเรียนรู้