WORKSHOP

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) กับการสร้างเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วม
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) กับการสร้างเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 16 ต.ค. 62  15.30-17.00  SAPPHIRE 201

วิทยากร / สังกัด :
คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ - สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
ระดับชั้น : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและดนตรี, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, บูรณาการศาสตร์
เหมาะสำหรับ : ผู้อำนวยการ/ ครูใหญ่, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา, ครู, ครูการศึกษาพิเศษ, นิสิต/นักศึกษาครู
ศาสตร์การสอน : ทักษะศตวรรษที่ 21, การพัฒนาหลักสูตร, การออกแบบการจัดการเรียนรู้, การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) กับการสร้างเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การบรรยายและกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ และวิธีการจัดกระบวนการเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy) ในการสร้างชุมชนและเมืองที่นับรวมทุกคนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Cities) พร้อมตัวอย่างของการดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในชั้นเรียน ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมทั้งสื่อเผยแพร่ในเรื่องดังกล่าว

รูปแบบกิจกรรม: บรรยายและสาธิต


TAG: #แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ #สารสนเทศ #ดิจิทัล #Media Information And Digital Literacy #Midl #การสอนในศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้